beheer

Het beheer van de eilanden

BAKR

De verantwoordelijke minister laat zich ten aanzien van het te voeren beleid rond Rottumeroog en Rottumerplaat adviseren door de Beheers Adviescommissie Kustverdediging Rottumeroog en Rottumerplaat (BAKR). In deze commissie zijn vertegenwoordigd:

Rijkswaterstaat (voorzitter);
Staatsbosbeheer;
Provincie Groningen;
Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat;
Vereniging Oevereigenaren en -gebruikers;
Waddenvereniging;
Gemeente Het Hogeland;
Waterschap Noorderzijlvest.

Beheerregeling Rottum

De eerste beheerregeling dateert van 1993. Iedere vijf jaar wordt deze regeling herzien en aangepast aan de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Staatsbosbeheer en de provincie Groningen hebben gezamenlijk een nieuwe beheerregeling vastgesteld voor Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin, geldend voor de jaren 2011 tot 2016. In de Beheerregeling Rottum wordt inzicht gegeven in de verschillende verantwoordelijkheden van de verschillende partijen, het natuurbeheer, het kustbeheer en de toegankelijkheid van het gebied. Het beheer en onderhoud van de beheermiddelen (gebouwen, machinepark e.d.) komt tevens aan de orde. Ook wordt aangegeven voor welke activiteiten wel of geen vergunning nodig is op grond van de Natuurbeschermingswet of van de Waterwet.
De Beheerregeling Rottum dient als nadere uitwerking van het beleid ten aanzien van toegankelijkheid (betreding), beheer en onderhoud. Tevens worden in de Beheerregeling Rottum de beleidsuitgangspunten geformuleerd aangaande de wadlooptochten naar Rottumeroog.

U kunt de volledige regeling als PDF-bestand downloaden door hier te klikken.

Beheer