over de svrr

De SVRR houdt de historie van de onbewoonde eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat levend als cultureel Waddenerfgoed. Lees hier waarom en hoe we dat doen.

Doelstelling

De Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat (SVRR) zet zich in voor het behoud van deze twee belangrijke natuurgebieden in de Waddenzee.
Ook uit cultuur-historisch zijn de eilanden de moeite van het bewaren waard. En Oog en Plaat spelen een belangrijke rol bij de kustverdediging.

Activiteiten

De SVRR doet dit door vrijwilligers in te zetten voor het onderhoud, door onderzoek te stimuleren, en door de kennis over Rottumeroog en Rottumerplaat bij het publiek te vergroten.
Twee maal per jaar publiceert de SVRR haar nieuwsbrief ‘De Kaap’. Hierin worden recente ontwikkelingen aan de orde gesteld. Ook is er ruimte voor nieuws uit de stichting, verslagen van vrijwilligerswerkzaamheden, artikelen over natuur, cultuur en geschiedenis van de eilanden, beeldmateriaal en meningen.
De SVRR organiseert op regelmatige basis bijeenkomsten voor haar donateurs. Tijdens deze dagen is ruimte voor lezingen en voor het uitwisselen van meningen en gedachten. En natuurlijk om oude en nieuwe bekenden te ontmoeten.

Samenwerking

Het beheer over de eilanden wordt inhoudelijk vormgegeven door de BAKR (Beheer en Adviescommissie Kustverdediging Rottumeroog en Rottumerplaat). Hierin hebben zitting: Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, SVRR, Gemeente Eemsmond, Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Vereniging van Oevereigenaren en -Gebruikers en de Waddenvereniging.
Verder onderhoud de SVRR contacten met onder andere de Stichting Verdronken Geschiedenis, het Groninger Museum en het Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum.

Waddenpluim

Tijdens de donateursdag in februari 1996 ontving de SVRR de Waddenpluim. Deze prijs wordt één maal in de drie jaar uitgereikt door het Overlegorgaan Waddeneilanden aan personen of instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het Waddengebied.

Algemene info

De nieuwe flyer van de Vrienden van Rottum, uitgebracht juni 2021.
U kunt deze flyer als pdf downloaden door op de voor- of achterkant te klikken.

De SVRR stelt zich op het standpunt dat het beheer van de eilanden gestoeld moet zijn op zowel verantwoord natuurbeheer, kustverdediging en cultuur-historische aspecten.  De visie van de SVRR is dat er een goede balans moet zijn tussen inzichten en belangen die de verschillende partijen vertegenwoordigen. Een luisterend oor en respect zijn daarbij onontbeerlijk. Uit oogpunt van diversiteit kan dat ook alleen maar leiden tot beter beleid (1 + 1 = immers meestal meer dan 2) en een groter draagvlak voor de gekozen richting.

 

Natuur

Zoals eerder gezegd dienen beheersmaatregelen, welke dat ook zijn of worden, te passen binnen de vigerende wet- en regelgeving, zoals Natuurwet en Habitatrichtlijn. Maar wat zijn bijvoorbeeld de doelstellingen met betrekking tot biodiversiteit? Is een zo groot mogelijke diversiteit het uiteindelijke doel (de vogelwachtersverslagen van SBB ademen in ieder geval wel die sfeer) of is biodiversiteit afhankelijk van de veranderende omstandigheden en wordt genoegen genomen met afname wanneer bijvoorbeeld verschillende habitats verdwijnen (denk aan het verdwijnen van de Tuin van Tox)?

 

Kustverdediging

SVRR heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de eilanden een (belangrijke) rol spelen in de kustbescherming van het achterliggende vasteland. Een mening die ook door anderen wordt gedeeld. De dreigende klimaatsveranderingen en de mogelijke zeespiegelstijging maken het alleen maar noodzakelijker om het aspect kustverdediging bij de beleidsvorming te beschouwen. Voor de overige Waddeneilanden bestaat hierover eenstemmigheid. Voor Rottumeroog en Rottumerplaat zou dat niet anders moeten zijn.

 

Cultuur-historie

Natuurlijk is het onmogelijk om alles te bewaren in de oorspronkelijke staat; dat geldt zeker voor het Waddengebied. En natuurlijk is Rottumeroog nu niet meer het eiland dat het in de Middeleeuwen of honderd jaar geleden was. Het staat echter buiten kijf dat Rottumeroog een zeer rijke historie heeft en deel uitmaakt van het cultuur-historisch erfgoed van Nederland. Recht doen aan dat erfgoed betekent dat bij het te formuleren beleid ook dit aspect een plaats moet krijgen.

 

Kortom, het is zaak verstandig beleid rond het beheer te formuleren waarin alle aspecten –en waarschijnlijk zijn er nog wel meer dan de genoemde drie- worden geïntegreerd.

 

Herijking

Zoals iedere verstandige organisatie herijkt de SVRR op gezette tijden haar beleid. Immers, omstandigheden en inzichten kunnen veranderen. Op 26 oktober 2013 waren bestuur en donateurs bijeen in ’t Zielhoes te Noordpolderzijl om hierover van gedachten te wisselen. Het werd een boeiende, constructieve en creatieve dag! Op het moment worden de uitkomsten met een aantal betrokkenen uitgewerkt.

 

Eerdere beleidsnotities

Lees hier eerdere beleidsnotities van de SVRR:

Over Rottum en los zand …. (1995)

Verstandig beheer (2005)

visie

anbi-status

 

RSIN:  8052.40.822

Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat

Beloningsbeleid:

“Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.”
Bron: Statuten SVRR artikel 3 punt 5

Financiën:

 

Jaarverslagen: